Zostaň vždy informovaný

Social Media

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Kontaktujte nás
Naše webové stránky

COPYRIGHT © 2019 GerMann s.r.o. All rights reserved. Developed by Darius Stanko

KONTAKT GERMANN

Tešíme sa na Vašu požiadavku

+421 904 603 922

Napíšte nám e-mail:

Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

Informácie k spracovaniu osobných údajov a práva dotknutej osoby pre túto činnosť / IS kontaktný formulár, respektíve informačná povinnosť prevádzkovateľa stránky.

Aby sme mohli bez akýchkolvek prekážok spolupracovať, je našou povinnosťou Vás informovať, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje sme od Vás získali priamo e-mailom, kontaktným formulárom, osbne alebo telefonicky. Ide predovšetkým o informácie: názov spločnosti, adresa sídla, adresa skladu alebo dodania, mená kontaktných osôb, tel.kontakt, e-mail, web, IČO, DIČ, IČ pre DPH, bankové spojenie. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné poďla osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná ( § 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ).

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré slúžia a sú určené na plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, kontaktovanie prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webe. Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluvný a predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webe.

Doba uchovania osobných údajov alebo informácia o kritériach jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnút osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytntie osobnych údajov dotkntou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné nalniť účel. 

Spoločnosť GerMann s.r.o. používa Vaše osobné údaje výlučne na svoje účely a neposkytuje ich tretím stranám s výnimkou prepravných spoločností a pošty.

 

GerMann to vie! 

 COPYRIGHT © 2019 GerMann s.r.o. All rights reserved.